Một số hình ảnh về sự kiện:

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012

Hội nghị khách hàng Bảo Hiểm AAA 2012