Hướng từ Cần Thơ đi TP HCM

Biển Đạm Cà Mau, CT

 

Biển Đạm Cà Mau, CT1

 

Biển Đạm Cà Mau

 

Biển Đạm Cà Mau, CT 2

 

Nguồn: kynguyen.info