Bà Trương Mỹ Hoa – Phó Chủ tích nước CHXHCNVN
Ông Đoàn Kiều Dũng – chủ tịch công ty QC và TCSK Kỷ Nguyên
Trao quà từ thiện tại tỉnh Phú Thọ